Alstrom syndrome (1)
    diabetes mellitus (1)
    diabetes mellitus type 2 (1)
    mice (1)
    obesity (1)
    spermatogenesis (1)