Baldock, PA (7)
  Enriquez, RF (7)
  Herzog, H (7)
  Lin, S (7)
  Nguyen, AD (7)
  Sainsbury, Amanda (7)
  Yulyaningsih, E (7)
  Zhang, L (7)
  Macia, L (5)
  Shi, YC (4)