Baldock, PA (1)
  Enriquez, RF (1)
  Herzog, H (1)
  Lin, S (1)
  Macia, L (1)
  Mitchell, NF (1)
  Nguyen, AD (1)
  Sainsbury, Amanda (1)
  Shi, YC (1)
  Yulyaningsih, E (1)