Baldock, PA (2)
  Enriquez, RF (2)
  Herzog, H (2)
  Lin, S (2)
  Macia, L (2)
  Nguyen, AD (2)
  Sainsbury, Amanda (2)
  Shi, Y (2)
  Yulyaningsih, E (2)
  Zhang, L (2)