Baldock, PA (6)
  Enriquez, RF (6)
  Herzog, H (6)
  Lin, S (6)
  Macia, L (6)
  Sainsbury, Amanda (6)
  Yulyaningsih, E (6)
  Zhang, L (6)
  Nguyen, AD (5)
  Shi, Y (4)