Baldock, PA (4)
  Enriquez, RF (4)
  Herzog, H (4)
  Lin, S (4)
  Nguyen, AD (4)
  Sainsbury, Amanda (4)
  Shi, YC (4)
  Yulyaningsih, E (4)
  Zhang, L (4)
  Lee, NJ (2)