Baldock, PA (5)
  Enriquez, RF (5)
  Herzog, H (5)
  Lin, S (5)
  Sainsbury, Amanda (5)
  Shi, YC (5)
  Zhang, L (5)
  Nguyen, AD (4)
  Yulyaningsih, E (4)
  Lee, NJ (2)