Enriquez, RF (6)
  Herzog, H (6)
  Lin, S (6)
  Sainsbury, Amanda (6)
  Shi, YC (6)
  Zhang, L (6)
  Baldock, PA (5)
  Nguyen, AD (5)
  Yulyaningsih, E (4)
  Lau, J (2)